หน่วยการเรียนรู้ : จากไผ่ป่าสู่เมือง

หน่วยการเรียนรู้ : ปลูกผักไร้ดินระบบไฮโดรโปนิกส์