หน่วยการเรียนรู้ : ศิลปะการเขียนพู่กันจีนลายดอกกล้วยไม้

หน่วยการเรียนรู้ : ศิลปะการเขียนพู่กันจีนลายต้นไผ่

หน่วยการเรียนรู้ : ศิลปะการเขียนพู่กันจีนลายดอกเบญจมาศ

หน่วยการเรียนรู้ : ศิลปะการเขียนพู่กันจีนลายดอกเหมย

หน่วยการเรียนรู้ : ศิลปะการใช้พู่กันจีนลายดอกราชพฤกษ์