หน่วยการเรียนรู้ : การทำสัญญาฝึกอาชีพของผู้เยาว์

หน่วยการเรียนรู้ : ผู้เยาว์ บรรลุนิติภาวะเมื่อใด

หน่วยการเรียนรู้ : ภาษีอากร

หน่วยการเรียนรู้ : ความฝาแฝดระหว่าง หนังสือราชการ กับแบบทางกฎหมาย

หน่วยการเรียนรู้ : กฎหมายแรงงานกับนักเรียนอาชีวะ